Barbara Karsch-Chaïeb – Zeit – geschaut, gerieben, geschichtet

17.09. – 25.11.2020 | Galerie Wiedmann im kunstportal-bw | Barbara Karsch-Chaïeb – Zeit – geschaut, gerieben, geschichtet

Flechtwerk #7, 2017
© Künstlerin, VG Bildkunst 2020, Bildbearbeitung: Wolfgang Gießler

© Bilder: Barbara Karsch-Chaïeb, Galerie Wiedmann, VG Bildkunst Bonn 2020